Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
druk religijny
Datowowanie:
1906
Hasło:
List przeora Jasnej Góry ks. Eugeniusza Rejmana do Ojca Świętego papieża Piusa X w sprawach kultu jasnogórskiego i przyznania odpustu zupełnego i odpowiedź papieża Piusa X z 10.06.1906 / Częstochowa 1906
Tytuł:
Beatissime Pater!
Autor:
sanctitatis Vestrae obedientissimus filius Pater Eusebius Rejman Prior Generalis Ordinis s-ti Pauli I Eremitae / Pius P.P.X.
Cena:
150 zł

Typ:
okólnik kościelny
Datowowanie:
1906
Hasło:
Okólnik biskupa kujawsko-kaliskiego Stanisława Kazimierza Zdzitowieckiego / Włocławek 20.01.1906
Tytuł:
No 201; No 252; No 253; No 254; No 255; No 256; No 257 Włocławek d. 20 stycznia 1906 Biskup Kujawsko-Kaliski do Wielebnego Duchowieństwa Dyecezyi Naszej
Autor:
Biskup Kujawsko Kaliski † Stanisław Bp. / Regens Kancelaryi Ks. Fr. Mirecki
Cena:
120 zł

Typ:
świadectwo lekarskie
Datowowanie:
1908
Hasło:
Świadectwo (zaświadczenie) lekarskie wydane przez okulistę dr Teodora Bałłabana w sprawie zwolnienia uczennicy I klasy liceum Heleny Baczewskiej z lekcji rysunku z powodu osłabienia wzroku / Lwów 1.02.1908; u dołu potwierdzenie przez urzędowego lekarza miejskiego z pieczęcią: Fizykat Król. Stoł. m. Lwowa / Lwów 4.02.1908
Tytuł:
Autor:
T Bałłaban / nieczytelny podpis
Cena:
350 zł

Typ:
zawiadomienie
Datowowanie:
1910
Hasło:
Zawiadomienie Zarządu Kasy Warszawskiej Ogólnie-dostępnej Kasy Pomocy na wypadek śmierci Urzędników Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, w sprawie składki pośmiertnej i z terminem Ogólnego Zebrania / Warszawa 10.02.1910
Tytuł:
Warszawska Ogólnie-dostępna Kasa Pomocy na wypadek śmierci Urzędników Dr. Żel. W. W. Warszawa, d. 10 Lutego 1910 r
Autor:
Zarząd Kasy
Cena:
80 zł

Typ:
ulotka
Datowowanie:
1911
Hasło:
Ulotka informacyjna Warszawskiej Ogólnie-dostępnej Kasy Pomocy na wypadek śmierci / Warszawa kwiecień 1911
Tytuł:
Warszawska Ogólnie-dostępna Kasa Pomocy na wypadek śmierci. [...] Warszawa w kwietniu 1911 r
Autor:
Cena:
120 zł

Typ:
dokument bankowy
Datowowanie:
1913
Hasło:
Odpis protokół posiedzenia Rady Nadzorczej Banku Ziemskiego w Krakowie / Kraków 11.03.1913
Tytuł:
Autor:
Strzyżowski / Bajda
Cena:
200 zł

Typ:
komunikat / ulotka
Datowowanie:
1914
Hasło:
Komunikat Sekretariatu Komisji Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych / Kraków 1914
Tytuł:
Komunikat sekretaryatu Komisyi skonfederowanych stronnictw Niepodległościowych
Autor:
Cena:
180 zł

Typ:
ulotka
Datowowanie:
1915
Hasło:
Krakowska ulotka patriotyczna z tekstem wiersza: "Z dni przeżytych" Józefa (Jarosza) Hieronima Rychtera i herbem miasta / Kraków 1915
Tytuł:
Z dni przeżytych. [...] Kraków, 1915. J. J. Rychter
Autor:
J. J. Rychter.
Cena:
200 zł

Typ:
odezwa
Datowowanie:
1915
Hasło:
Odezwa Genewsko-Petersburskiego Komitetu Wyzwolenia Narodu Rosyjskiego / Genewa (Szwajcaria) 10.02.1915
Tytuł:
[Żenewo-Pietrogradskij Komitet dla Oswobożdienia russkowo naroda] Женево-Петроградскій Комитеть для Освобожденія Русскаго Народа
Autor:
Cena:
400 zł

Typ:
komunikat + koperta
Datowowanie:
1916
Hasło:
Komunikat górnośląskiej niemieckiej organizacji sportowej "Oberschlesischer Spiel- und Eislauf-Verband" adresowana (koperta) do nauczyciela Klose w Wieszowej / Chorzów (Batory) (Bismarckhütte) 21.02.1916
Tytuł:
Oberschlesicher Spiel- und Eislauf-Verband (Eingetragener Verein). Journal-No. 178/16 Bismarckhütte O.-S. den 21. Februar 1916. Geehrter Herr Vorsitzender!
Autor:
Münzer
Cena:
200 zł

Typ:
dokument wojskowy
Datowowanie:
1916
Hasło:
Okólnik bez daty z nr Ad Op. Nr 3673 der A. O. K. [Dowództwa Armii] ca 1916 dot. sądownictwa doraźnego Legionów Polskich
Tytuł:
Autor:
Cena:
200 zł

Typ:
dokument kościelny
Datowowanie:
1917
Hasło:
Dyspensa wystawiona przez kurię diecezjalną wrocławską dla Johannesa Gomółki i Johanny Burda z Pogrzebienia podpisana przez generalnego wikariusza arcybiskupstwa wrocławskiego we Wrocławiu Alfonsa Blaeschke / Wrocław (Breslau) 2.01.1917
Tytuł:
Autor:
Blaeschke Episcopalis vicarius generalis
Cena:
80 zł

Typ:
dokument wojskowy
Datowowanie:
1917
Hasło:
Pismo do Sądu Legionów Polskich w Dęblinie (An das Gericht der polnischen Legionen in Demblin) z 3.07.1917 majora-audytora Martusiewicza Justizreferent das k.u.k. Kreiskommandos in Piotrków [Piotrków Trybunalski] (Odpis)
Tytuł:
Autor:
Major-auditor Martusiewicz
Cena:
150 zł

Typ:
dokument wojskowy
Datowowanie:
1917
Hasło:
Pismo do Sądu Legionów Polskich w Dęblinie z 3.07.1917 (An das Gericht der polnischen Legionen in Demblin) majora-audytora Martusiewicza Justizreferent das k.u.k. Kreiskommandos in Piotrków [Piotrków Trybunalski] (Odpis)
Tytuł:
Autor:
Major-auditor Martusiewicz
Cena:
150 zł

Typ:
blankiet dokumentu
Datowowanie:
1917
Hasło:
Druk akcesu do Legionów Polskich / Warszawa (?) luty 1917
Tytuł:
Autor:
Cena:
150 zł

Typ:
ulotka
Datowowanie:
1917-1918
Hasło:
Anonimowa ulotka polityczna wierszem nawiązująca do Aktu 5 listopada z 1916 / ca 1917
Tytuł:
Głos Pasywisty
Autor:
Cena:
220 zł

Typ:
ulotka / odezwa
Datowowanie:
1918
Hasło:
Ulotka z odezwą prezydenta USA Woodrowa Wilsona z 7.11.1918 w języku francuskim adresowaną do narodów monarchii austro-węgierskiej nawołująca do wyzwalających się z "imperialnego jarzma" ludów o odrzucenie przemocy w procesie walki o niepodległość / ca koniec 1918
Tytuł:
Le Président Wilson aux peuples de l'Autriche et de la Hongrie! Washington, le 7 novembre 1918
Autor:
(signé) Woodrow Wilson.
Cena:
250 zł

Typ:
ulotka
Datowowanie:
1918
Hasło:
Anonimowa ulotka bez adresu wydawniczego prezentująca koncepcje pokojowe państw centralnych wg politycznych opinii wiedeńskich / koniec 1918
Tytuł:
Warunki pokoju państw centralnych
Autor:
Cena:
220 zł

Typ:
broszura polityczna
Datowowanie:
1918
Hasło:
Anonimowa broszura polityczna z lutego 1918 krytyczna wobec Austro-Węgier i opcji proaustriackiej reprezentowanej przez Naczelny Komitet Narodowy (NKN) oraz antyukraińska / luty 1918
Tytuł:
Czy mamy oświadczyć się za Austropolską [...] W lutym 1918
Autor:
Cena:
200 zł

Typ:
etykieta winna
Datowowanie:
1918-1939
Hasło:
Firma Spira i Synowie w Krakowie / Kraków
Tytuł:
Vin rouge de fruits à la Bordeaux
Autor:
Cena:
80 zł

Zaznacz wszystko